จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
 
  สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง
 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
   
  -ว่าง-  -ว่าง- สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง
นายเชาวลิต  ประชันกาญจนา
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
   
 นางสาวอนุสรา  เจนการ
 นางสาวอุ่นเรือง  คึำใบ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ