วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 71 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อชุดเสาติดตั้งโคมไฟ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมขากิ่งติดตั้ง ประกับยึดเสา จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 วัตต์ จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อถังขยะพลาสติก ทรงกระบอก จำนวน 300 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างขุดลอกเศษวัชพืชและดินโคลน กำจัดวัชพืชคันคูหนองแวงสาธารณประโยชน์ บริเวณที่ตั้งโรงสูบน้ำดิบของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 55 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถกระเช้าเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตำแหน่งที่มีความสูง บริเวณโดยรอบ ศพด.ท่าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง