สภาพทั่วไป

                 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่นตำบลเมื่อวันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2539  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เป็นหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแวงน้อย ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 2 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ตามถนนลาดยาง ร.พ.ช. สายบ้านศรีเมือง - บ้านหนองแวงท่าวัด

เนื่้อที่

              องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด มีพื้นที่ประมาณ  28.5  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,371  ไร่  

ภูมิประเทศ

             อาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง

             ทิศเหนือ     ติดเขต     ตำบลละหารนา - ตำบลทางขวาง     อเภอแวงน้อย

             ทิศใต้         ติดเขต     ตำบลขุนทอง  เขตอเภอบัวใหญ่     จังหวัดนครราชสีมา

             ทิศตะวันออก     ติดเขต      ตำบลทางขวาง   อำเภอแวงน้อย

             ทิศตะวันตก       ติดเขต      ตำบลโนนสำราญ  เขตอำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะภูมิประเทศ 

             มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  มีพื้นที่สูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่น  ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายบางแห่งเป็นินเค็ม  ดินอุ้มน้ำได้น้อยขาดความอุดมสมบูรณ์ ฤดูร้อนอากาศร้อนแห้งแล้ง

จำนวนหมู่บ้าน

           จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  จำนวน  10 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

            หมู่ที่  1 บ้านโคกล่าม 1  จำนวนครัวเรื่อน  263  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  465  คน  หญิง  455   รวม  920  คน

            หมู่ที่  2  บ้านหนองแวงท่าวัด  จำนวนครัวเรื่อน  236  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  420 คน  หญิง  467   รวม  887  คน

            หมู่ที่  3  บ้านโนนสะอาด  จำนวนครัวเรื่อน  241  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  437 คน  หญิง  470   รวม  943  คน

            หมู่ที่  4  บ้านรวง  จำนวนครัวเรื่อน  123  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  233 คน  หญิง  223   รวม 456 คน

            หมู่ที่  5  บ้านโนนโจด  จำนวนครัวเรื่อน  88  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  166 คน  หญิง  161   รวม  327  คน

            หมู่ที่  6  บ้านลาด  จำนวนครัวเรื่อน  89  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  169 คน  หญิง  171   รวม 340 คน

            หมู่ที่  7  บ้านหนองโกน้อย  จำนวนครัวเรื่อน  94  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  186 คน  หญิง  197   รวม  383  คน

            หมู่ที่  8  บ้านโนนไท  จำนวนครัวเรื่อน  77  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  131 คน  หญิง  131   รวม  262  คน

            หมู่ที่  9  บ้านรุ่งตะวัน  จำนวนครัวเรื่อน  134  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  264 คน  หญิง  291   รวม  555  คน

            หมู่ที่  10  บ้านบ้านโคกล่าม 2  จำนวนครัวเรื่อน  134  ครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย  248 คน  หญิง  248   รวม  496  คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

           - อาชีพ  การประกอบอาชีพโดยทั่วไป  ประกอบด้วย   ทำนาเป็นอาชีพหลัก   ทสวน   ทำไร่   รับจ้าง  และค้าขาย รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี ของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าวัด อยู่ที่ 34,909.72 - 51,852.41  บาท

          - หน่วย่ธุรกิจในเขต อบต.

            1. ร้านค้าขายของเบ็เตล็     จำนวน  51  แห่ง

            2. ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก     จำนวน  3   แห่ง

            3. โรงสี      จำนวน   9  โรง

            4. ร้านเสริมสวย/ตัดผม     จำนวน  3  แห่ง

            5. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์      จำนวน    4  แห่ง

            6. โรงขนมจีน      จำนวน   1  แห่ง

สภาพทางสังคม

          1. การศึกษา  สถานศึกษา  ประกอบด้วย  

          - โรงเรียน  จำนวน  2 แห่ง คือ

             1. โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด  ที่ตั้ง บ้านโคกล่าม 2 หมู่ที่ 10  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัส  ช่วยคูณ

             2. โรงเรียนบ้านรวง  โนนไท  โนนโจด  ที่ตั้ง บ้านโนนไท  หมู่ที่  8 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายถนอม  เอี่ยมศรี  

          - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จำนวน  1 แห่ง  ที่ตั้ง บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 3

          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด หมู่ที่ 10

        2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

          - วัด จำนวน  9 แห่ง โบสถ์  จำนวน  1 แห่ง

            1. วัดบุบพาราม  หมู่ที่ 1

            2. วัดใหม่ไตรมิตร  หมู่ที่  1

            3. วัดเทวราช   หมู่ที่ 2

            4. วัดศรีสวสดิ์  หมู่ที่  3

            5.  วัดโพธิ์เย็น   หมู่ที่  4

            6. วัดโนนเพ็ก   หมู่ที่  5

            7.  วัดไทยนิยม  หมู่ที่  6

            8. วัดมุจรินทร์  หมู่ที่ 7

            9. วัดโนนอัมพวัน  หมู่ที่  8

            10. โบสถ์คลิสต์  หมู่ที่  5

      3. การสาธารณสุข

 

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  1 แห่ง  

       4. การบริการขั้นพื้นฐาน

           การคมนาคม  สายหลัก 2 สาย คือ  ถนนลาดยางสาย แวงน้อย - โคกล่าม ระยะทาง  8  กิโลเมตร และ ถนนลาดยางสาย บ่อตะครอง - โคกสี  ระยะทางประมาณ 25  กิโลเมตร

          การโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง  และโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำครัวเรือน

          การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีการขยายครัวเรือน

          การปะปา  มีระบบน้ำปะปาผิวดิน  จำนวน  7 แห่ง  มีระบบน้ำปะปาแบบบาาล  จำนวน  2  แห่ง

          แหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน  10  แห่ง  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  จำนวน  17  แห่ง

                  

             

 

          

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page