องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต. จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]0
2 ประกาศ ก.อบต. จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 [ 2 มิ.ย. 2563 ]0
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ค. 2563 ]5
4 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด อบต. [ 28 พ.ค. 2563 ]3
5 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 18 พ.ค. 2563 ]4
6 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 18 พ.ค. 2563 ]3
7 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าวัด เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]3
8 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 8 พ.ค. 2563 ]6
9 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]5
10 ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]4
11 ประกาศอำเภอแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]10
12 ประกาศสภาอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2563 ]14
13 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด พร้อมกับใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น [ 27 ม.ค. 2563 ]21
14 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเบี้ยความพิการอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]30
15 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 20 ธ.ค. 2562 ]40
16 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]28
17 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด [ 19 ธ.ค. 2562 ]32
18 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับโอน ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยสมัครใจ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ธ.ค. 2562 ]27
19 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การรายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]25
20 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2562 ]41
 
หน้า 1|2|3