องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ห้วงปี พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]3
2 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]1
3 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]3
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2563 ]2
5 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2563 ]1
6 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]1
7 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ รับลงเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2563 ]1
8 ประชาสัมพันธ์อบต.ท่าวัด เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ส.ค. 2563 ]19
9 ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ท่าวัด [ 20 ส.ค. 2563 ]12
10 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 20 ส.ค. 2563 ]11
11 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อบต.ท่าวัด [ 20 ส.ค. 2563 ]9
12 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อบต.ท่าวัด [ 20 ส.ค. 2563 ]10
13 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น [ 19 ส.ค. 2563 ]15
14 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน [ 19 ส.ค. 2563 ]8
15 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬาในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี [ 13 ส.ค. 2563 ]16
16 ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยและจัดการเรียนการสอน [ 26 มิ.ย. 2563 ]22
17 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 มิ.ย. 2563 ]25
18 ประกาศ ก.อบต. จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]25
19 ประกาศ ก.อบต. จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 [ 2 มิ.ย. 2563 ]23
20 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ของอบต.ท่าวัด [ 29 พ.ค. 2563 ]34
 
หน้า 1|2|3|4