องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 22 ก.ย. 2564 ]154
42 ประกาศแผนจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]138
43 รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]131
44 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]42
45 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]175
46 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]141
47 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบอบต.ท่าวัด [ 6 ส.ค. 2564 ]152
48 ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบอบต.ท่าวัด [ 6 ส.ค. 2564 ]131
49 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]131
50 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 12 ก.ค. 2564 ]133
51 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 12 ก.ค. 2564 ]119
52 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 12 ก.ค. 2564 ]142
53 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง มอบหมายงานให้ ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 12 ก.ค. 2564 ]151
54 รายงานผลการมอบอำนาจของปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริการส่วนตำบล [ 12 ก.ค. 2564 ]114
55 รายงานผลการมอบอำนาจของปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 12 ก.ค. 2564 ]120
56 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]47
57 ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]126
58 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าวัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) [ 28 มิ.ย. 2564 ]124
59 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 31 พ.ค. 2564 ]122
60 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 29 เม.ย. 2564 ]131
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9