จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

   
 
  นายฝน  มาตวังแสง
 
  นายก อบต.ท่าวัด  
 
   
นายสุริยัน  จันทะดวง
  นายบุญหนา  ประเสริฐวงษา
รองนายก อบต.ท่าวัด   รองนายก อบต.ท่าวัด
   
 
  นายพิสัน  อัครินทร์
 
   เลขานุการนายก อบต.ทาวัด