จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.

   
 
  นายอนุชิต  อภิรักษ์
 
  ประธานสภา อบต.ท่าวัด
 
 

นายสุพิน  ประสันแพงศรี
นางสาวบุษบา  วงศ์ภูดร
รองประธานสภา อบต.ท่าวัด เลขานุสภา อบต.ท่าวัด


 นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์  นายบุญชม  ศรีสงัด   นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์ นายสายทอง  คำเสนา นายประเชิญ  ลือเทพ นางสาววัชรินทร์ ศรียะไชย
 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5


-ว่าง- นายไชยยันต์  ภูมูล นายบุญล้น  หานุภาพ  นายพวน เขื่อนโพธิ์ นายสุริยันต์ อินตะมนต์ นางสาวบุษบา  วงศ์ภูดร นายคำพอง  ประวันจะ
 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่10