จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.

   
 
  นายอนุชิต  อภิรักษ์
 
  ประธานสภา อบต.ท่าวัด
 
 
 
นายสุพิน  ประสันแพงศรี
นายชาลี  บุญเพลิง
รองประธานสภา อบต.ท่าวัด เลขานุสภา อบต.ท่าวัด


 นายอภิวัฒน์  ลีโคกกลาง  นางชาณิศษา  ธเนศชานนท์  นายบุญชม  ศรีสงัด   นายอิศรานุพงษ์  พิมนต์ นายสายทอง  คำเสนา นายประเชิญ  ลือเทพ นางสาววัชรินทร์ ศรียะไชย
 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5


 นายวิชัย  ชาวสวน นายไชยยันต์  ภูมูล นายบุญล้น  หานุภาพ นายสายทอง  คำเสนา  นายประเชิญ  ลือเทพ นางสาวบุษบา  วงศ์ภูดร นายคำพอง  ประวันจะ
 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่10