จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

   
 
   นายศรเพ็ชร  สมอคำ
 
   หัวหน้าสำนักปลัด
 


  นายวิชิต  ยาย่อ
 นางสาวดารุณี  เลิกนอก  นางสาวฐิตินา  อามาตย์
-ว่าง-
นายบุรินทร์  ทองบุ ว่าง
 นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
 นางสาวสุกันญา  ประโพธิ์ทัง
นายจำกัด  ทับเจริญ
 นางสาววรินดา  โสธร
นายอาคม  ประเสริฐวงษา นายแขนน้อย  ไชยไข -ว่าง-
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นักการ คนงาน

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์