จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางวิลาวัลย์ หน่ายโสก  
  รองปลัดอบต.
รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ท่าวัด
 
   
  นางวิลาวัลย์ หน่ายโสก  
   รองปลัดอบต.ท่าวัด
 
 
 
  นายศรเพ็ชร  สมอคำ สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง  นายจักรวาล  ปะระทัง  นางโชติมา  จิตแสง
 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม