จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ประวัติความเป็นมา

ด้านกายภาพ

            ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลท่าวัด    ประกอบด้วย

                                หมู่ที่    บ้านโคกล่าม

                                หมู่ที่    บ้านหนองแวงท่าวัด

                                หมู่ที่  3  บ้านโนนสะอาด

                                หมู่ที่    บ้านรวง

                                หมู่ที่    บ้านโนนโจด

                                หมู่ที่  6  บ้านลาด

                                หมู่ที่  7  บ้านหนองโกน้อย

                                หมู่ที่    บ้านโนนไท

                                หมู่ที่  9  บ้านรุ่งตะวัน

                                หมู่ที่  10  บ้านโคกล่าม 2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

            ตั้งอยู่เลขที่  98  หมู่  10  ตำบลท่าวัด  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

                -  โทรศัพท์  ๐๔3 358114 

-  โทรสาร  ๐๔3 ๓58114

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

                                ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูง  มีพื้นที่สูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่นดิน  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายบางแห่งเป็นดินเค็ม  ดินอุ้มน้ำได้น้อยขาดความอุดมสมบูรณ์  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

                ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า พายุฤดูร้อน อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม ตุลาคม  แต่อาจเกิดช่วงฝนทิ้งซึ่งอาจนานประมาณ ๑ ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

 

๑.๔ ลักษณะของดิน

                                ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ

                                มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน    แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

                                ลำห้วย                                แห่ง         สระน้ำ                                 แห่ง

                                หนองน้ำ              แห่ง         บ่อน้ำตื้น                -               แห่ง

                                ลำคลอง -               แห่ง         บ่อบาดาล                          แห่ง

                                บึง                           -               แห่ง         อ่างเก็บน้ำ             -               แห่ง

                                แม่น้ำ                      -               แห่ง         ฝาย                                     แห่ง

                                อื่นๆ (ระบุ)             -               แห่ง         เหมือง                     -               แห่ง

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้

                                ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ