จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ตั้ง  อบต.  โดยสังเขป


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดเป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแวงน้อย (ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2  ตำบลท่าวัด  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตรตามถนนลาดยาง ร.พ.ช. สายบ้านศรีเมืองบ้านหนองแวงท่าวัด 

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  มีพื้นที่ประมาณ  28.5  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  21,371  ไร่

ภูมิประเทศ

                อาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง

                ทิศเหนือ                 ติดเขต         ตำบลละหานนา-ตำบลทางขวาง    อำเภอแวงน้อย

                ทิศใต้                      ติดเขต         ตำบลขุนทอง เขตอำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา            

              ทิศตะวันออก           ติดเขต         ตำบลทางขวาง   อำเภอแวงน้อย

                ทิศตะวันตก           ติดเขต         ตำบลโนนสำราญ เขตอำเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะภูมิประเทศ

                ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่นดิน  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายบางแห่งเป็นดินเค็ม ดินอุ้มน้ำได้น้อยขาดความอุดมสมบูรณ์ฤดูร้อนอากาศร้อน

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด  จำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 
หมายเหตุ  ข้อมูลประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง เมื่อ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘

กำนันตำบลท่าวัด นายสุนทร   มาตวังแสง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑  นายบำเพ็ญ   ประโพธิ์ทัง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ นายจันทร์ทอน   สวนชัยภูมิ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ นายบุญฤทธิ์   ลือเทพ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ นายสมนึก   กุลสอนนาน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ นายสมยศ   เวฬุวนารักษ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ นายเฉลิมวุฒิ   เนตร์ชาติ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ นายวีระ   เตียนขุนทศ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ นายวุธ   ทับละคร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐นายสมพร   มิมะลา