จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vission) :

“ตำบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่  สภาพแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”


                พันธกิจ (Missinon)

              ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

๕. ส่งเสริมศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร