จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

นายประยูร  ขุนสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 081-7395588นายคำพันธ์  ศรีมนตรีสง่า

นายสมชาย  ทับแสนลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 092-5699640

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 095-0596738นายสุทะ  ขันทีท้าว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 093-2273294
 
นายสยาม   นาไพรวัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
โทรศัพท์ 096-8501568
นางวิลาวัลย์ หน่ายโสก
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
โทรศัพท์ 089-2796914
     
  นายศรเพ็ชร  สมอคำ นางวิลาวัลย์  หน่ายโสก
 นายจักรวาล  ปะระทัง นางโชติมา  จิตแสง
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 090-2396810
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 089-2796914
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 061-5423899

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 081-6625447