จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.

นายอิศรานุพงษ์ พิมนต์
ประธานสภา อบต.ท่าวัด
นางจิตบรรจง ประวาระณา นายสยาม นาไพรวัน
รองประธานสภา อบต.ท่าวัด
เลขานุการสภา อบต.ท่าวัด

นางชาณิศษา ธเนศชานนท์ นางจิตบรรจง ประวาระณา นายอิศรานุพงษ์ พิมนต์
 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3นายโชคทวี ตาเกิด นายปอง ราชบุรี นางทองจันทร์ นาเพ็ก
 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6นายบุญล้น หานุภาพ นางสาวสมภาร มูลสุวรรณ นายอนุชิต อภิรักษ์
 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9


นางสาวบุษบา วงค์ภูดร

 สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10