องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
   
 
 

 


  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการเตรียม...
    วันที่ 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบ...
  ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะ...
    วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่...
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรื...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตำบลท่าวัด...

  ออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี...
   

องค์การบริหารส่วนตำท่าวัด ได้ดำเนินการออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 256...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562