จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
 
  นางวิลาวัลย์  หน่ายโสก
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
     
  นางสาวสุวนันท์  ประสานทรัพย์
 สิบเอกหญิงนฤมล  มาตวังแสง -ว่าง- นางสาวอนุสรา  ดาลม
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   
 นางสาวอนุสรา  เจนการ
 นางสาวอุ่นเรือง  คำใบ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ