จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม  การคมนาคมสายหลัก 2 สาย ดังนี้

- ถนนลาดยางสายแวงน้อย - โคกล่าม ระยะทาง   8  กิโลเมตร

- ถนนลาดยางสายบ่อตะครอง โคกสี  ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร

                                 การโทรคมนาคม   การโทรคมนาคม  ประกอบด้วย

                                (1) ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล      1     แห่ง

                                (2) ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เกือบทุกครัวเรือน

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีการขยายครัวเรือน

 การประปา

มีระบบน้ำประปาแบบผิวดิน จำนวน 7 แห่ง   มีระบบน้ำประปาแบบบาดาล จำนวน 2 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ   10  แห่ง    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   จำนวน  17  แห่ง