องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2566 ]27
22 ลานกีฬา [ 24 มิ.ย. 2566 ]34
23 สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด การฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า และสัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ [ 19 มิ.ย. 2566 ]24
24 แนวทางโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกาหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย [ 19 มิ.ย. 2566 ]15
25 แผ่นพับ แนวคิดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 มิ.ย. 2566 ]18
26 แผ่นพับ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดา และทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ [ 19 มิ.ย. 2566 ]13
27 คู่มือการปฏิบัติตาม โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 มิ.ย. 2566 ]15
28 สื่อประกอบการสอนหญิงตั้งครรภ์ เรื่อง การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด [ 19 มิ.ย. 2566 ]15
29 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]9
30 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 พ.ค. 2566 ]7
31 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2566 ]21
32 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) [ 5 เม.ย. 2566 ]15
33 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]10
34 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ราชการภายในสำนักปลัด อบต.ท่าวัด [ 10 มี.ค. 2566 ]43
35 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์คัดกรองยาเสพติดตำบลท่าวัด [ 9 มี.ค. 2566 ]15
36 รายงานผลการผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 1 มี.ค. 2566 ]13
37 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบ 12 เดือน [ 1 มี.ค. 2566 ]15
38 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 17 ม.ค. 2566 ]35
39 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]37
40 การประชุมประชาคมระดับตำบล [ 6 ธ.ค. 2565 ]19
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12